Poppy.

When inspiration strikes: I don’t always like children, but when I do, it’s Poppy.

Poppy. PS.